Ms. Nguyễn Hồng Vân

content writter

Ms. Nguyễn Hồng Vân

Video Editor

Bất cứ lỗi nhỏ nào trong sáng tạo content sẽ khiến doanh nghiệp bị mất khách.

Phone: 038 4924848
Email: hellovietnhanvan@gmail.com